ДОКЛАД от Проучване: Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове.

Проучването е реализирането в изпълнение на Дейност 1 по проект BG05SFOP001-3.003-0088 с н...

Прочети още