ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ – ШУМЕН
Е създаден от Сдружение „СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ по проект № BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, финансиран по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Той е резултат от дългогодишни усилия на сдружението да популяризира и направи реално работеща в България и област Шумен процедурата по доброволно разрешаване на спорове.

Ние вярваме, че СЪГЛАСИЕТО РАЖДА СТАБИЛНОСТ!

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?
Настоящият проект има ясни и конкретни индикатори
Целевите групи, към които е насочен проект № BG05SFOP001-3.003-0088 “Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация” са Общественост, Граждани, Бизнес
ПРОУЧВАНЕ:
Включване на не по-малко от 300 представители на целевите групи от област Шумен по методът лице в лице
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ:
Запознаване на широката общественост с този способ и насърчаване на ползването му.
СРЕЩИ:
Провеждане на не по-малко от 2100 часа медиационни срещи на физически и представители на юридически лица
СПИСЪК С МЕДИАТОРИ

Център по медиация – Шумен е поканил всички медиатори вписани в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието практикуващи на територията на област Шумен.

Всеки ползвател на услугата Медиация в Център по медиация – Шумен може да избере медиатор от Списъка с медиатори по настоящия проект.

Една медиационна сесия (един случай) не може да използва повече от 10 астрономически медиационни часа.

Услугата МЕДИАЦИЯ е абсолютно БЕЗПЛАТНА  за клиентите на Център по медиация – Шумен до приключване на проекта на 04.06.2022 г.

Последни новини и събития
Запознайте се с новостите, резултатите и предстоящите инициативи на Център по медиация – Шумен