Кратко описание на проекта

Проектът “Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация” има за основна цел да подпомогне процесите на популяризиране, адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове /медиация/ в област Шумен като е рефериран и насочен към широката общественост, гражданите и бизнеса на територията на област Шумен.
Проектът си поставя целите да проучи познанията, нагласите и готовността на целевите групи да се възползват от медиация, като метод за решаване на граждански, трудови, търговски и други спорове, да изгради и развие център по медиация, който да работи за популяризирането на медиацията като процес и медиаторите, като професия, както и да предостави на представители на обществеността, гражданите и бизнеса на територията на област Шумен възможност да се възползват от медиационни сесии с медиатори вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на територията на област Шумен.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат осъществени следните дейности:
1. Проучване на тема “Познания, нагласи и готовност за използване на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове”
2. Изграждане и развитие на център по медиация.
3. Публичност и информираност

Настоящият проект реферира и е насочен към следните целеви групи на територията на област Шумен:
1. Общественост
2. Граждани
3. Бизнес

Резултати

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши гражданския контрол върху реформата в съдебната система и нарасне на броя активно включените НПО в този процес, ще се популяризира и въведе практика за използване на алтернативни методи за решаване на спорове, като по този начин се увеличи обществено доверие към медиацията и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на добри практики в тази сфера.
Проектът има висок потенциал на мултиплициране на резултатите и в други населени места.

Дейности:

Дейност 1: Проучване на тема “Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове”: Целта на тази дейност е реализирането на проучване на тема „Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове“, което от една страна да даде представа за моментното състояние на информираността на гражданите и бизнеса на територията на област Шумен относно медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове, а от друга страна да проучи нагласите и готовността на тези групи да използват медиацията и медиаторите в конфликти ситуации касаещи различни по правен характер спорове – граждански, трудови, търговски и други.

Дейност 2: Изграждане и развитие на център по медиация : Чрез популяризирането и изграждането на работещ център по медиация в област Шумен като средство за извънсъдебно решаване на спорове, съдебната система в региона ще бъде облекчена, което директно би довело до нейното по-добро функциониране.

Дейност 3: Осигуряване на информация и комуникация по проекта: Дейности по Осигуряване на информация и комуникация по проекта се основават на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. Всички, предвидени за изпълнение елементи, ще бъдат съобразени с техническите характеристики заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г.