Нашият отбор

МЕДИАТОРИ

Списък с медиатори включени в проект № BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, финансиран по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
2

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ

Медиатор, адвокат
Anonymous-Avatar

ГАЛИНА ДИМИТРОВА

Медиатор, адвокат
Anonymous-Avatar

КРАСЕН ПЕЙЧЕВ

Медиатор, адвокат
Anonymous-Avatar

РАЛИЦА ПОПОВА

Медиатор, адвокат
Anonymous-Avatar

СТЕФАН СТЕФАНОВ

Медиатор, адвокат