ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ

Медиатор, адвокат

Казвам се Веселин Пенчев, роден съм в гр. Шумен на 16.09.1989г. Средното си образование съм завършил в ПМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен през 2008г. През същата година постъпих като студент в редовна форма на обучение в „УНСС“ гр. София по специалност „право“. Дипломирах се като магистър по специалността право през 2014г. През същата година изкарах 6-месечен задължителен стаж към ШОС, след което положих успешно изпит за юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието. През пролетната сесия на 2015г. положих успешно изпит за адвокати и младши адвокати към Висш адвокатски съвет – гр. София. След това положих клетва като младши адвокат към Шуменска адвокатска колегия.

През 2018 г. успешно завърших курс по медиация, а в началото на 2019 г. бях вписан в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под № 20190117003. В практиката си винаги се опитвам да прилагам способите за доброволно разрешаване на спорове преди да предложа на клиентите си да разрешат конфликта по съдебен ред.

Предлага медиация в следните сфери:

 • Семейни спорове (например за уреждане на отношенията във връзка с раздяла/развод или продължаване с брачен договор; за отношенията между родителите и децата и във връзка с децата (родителски права, издръжка, режим на виждане, специфични предизвикателства); за имуществените отношения и умиротворяване на комуникацията занапред, при това запазвайки поверителността;)
 • Спорове между наследници (например за разпределяне на наследственото имущество;)
 • Спорове за недвижими имоти (например при продажба, в случаи на съсобственост;)
 • Трудови спорове (например на работното място и колективни трудови спорове, както и за уреждане на отношенията при трудово правоотношение;)
 • Спорове в училищата (например между ученици и групи от ученици, между учители и ученици, между родители и учители;)
 • Търговски спорове (например по повод сключването или изпълнението на търговски сделки или между съдружници;)
 • Договорни спорове (например при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;)
 • Потребителски спорове (например при неизпълнение или при некачествени стоки/услуги;)
 • Застрахователни спорове (между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения;)
 • Спорове във връзка със застрахователни обезщетения (например за договаряне на размера им;)
 • Спорове при строителство (например по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството;)
 • При непозволено увреждане (например за договаряне на обезщетение за пострадалия;)
 • Спорове за интелектуална собственост
 • Друго