Новини, Събития

Обява за подбор на изпълнител по Дейност 1

Сдружение СУПРИ и екипът на Център по медиация – Шумен кани всички заинтересовани лица да се включат в конкурс за подбор на изпълнител по Дейност 1 съгласно изискванията на дейностите по проект № BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, финансиран по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 3: „Прозрачна и ефективна съдебна система“, съгласно Договор № BG05SFOP001-3.003-0088-C01 от 04.02.2021 г., сключен между Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г. и Сдружение „СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“. Дейността включва, но не се ограничава до ангажимента да състави, организира реализира проучване на тема „Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове“, което да даде представа за моментното състояние на информираността на гражданите и бизнеса на територията на област Шумен относно медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове и да проучи нагласите и готовността на тези групи да използват медиацията и медиаторите в конфликти ситуации касаещи различни по правен характер спорове – граждански, трудови, търговски и други.

Описание на дейността:
Целта на тази дейност е реализирането на проучване на тема „Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове“, което от една страна да даде представа за моментното състояние на информираността на гражданите и бизнеса на територията на област Шумен относно медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове, а от друга страна да проучи нагласите и готовността на тези групи да използват медиацията и медиаторите в конфликти ситуации касаещи различни по правен характер спорове – граждански, трудови, търговски и други.
Реализирането на тази дейност ще завърши с обобщаване на резултатите и финален доклад на същата тема, който представлява интелектуален продукт и ще има добавена стойност предвид спецификата на реализация на Дейност 2 “Изграждане и развитие на център по медиация”. Докладът и изводите от него ще помогнат на екипа по Дейност 2 от настоящият проект да изградят адекватна стратегия за популяризиране на медиационния център и насоки за цялостната му работа.

За постигане на целта се предвиждат следните поддейности:
1. Сключване на договор за услуга с външни лица за извършване на Дейност 1 “Проучване на тема “Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове””. По тази поддейност се предвижда сключване на договор за услуга (предоставяне на труд) с външни лица, чрез граждански договор.
2. Подготовка на проучването: Съставяне на анкетна карта за проучване на тема “Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове””; Избор на методи на проучването; Техническа изработка на анкетни карти;
3. Провеждане на проучването – ще се извърши допитване до не по-малко от 300 представители на целевите групи
4. Обработка, обобщение и изготвяне на доклад за резултати от Проучване на тема “Познания, нагласи и готовност за използване на медиация като способ за извънсъдебно решаване на спорове”.

Тази дейност удовлетворява основната цел на проекта и пряко се отнася към пълното изпълнение на специфична цел 1: Провеждане на проучване, което трябва да даде моментна картина на познанията, нагласите и готовността на целевите групи /общественост, граждани и бизнес/ да се възползват от медиация и Специфична цел 3. Ефективно включване на гражданските организации в процеса на медиация. Би довела до частично изпълнение на специфична цел 2: Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията и Специфична цел 5: Публичност и информираност на обществеността относно приноса на Европейския съюз и ЕСИФ

За изпълнението са предвидени 750 астрономически часа

Срок за предоставяне на оферти: 30дни (до 04.04.2021 г.)

Приложения:

Проектодоговор

Оферта – бланка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *