Полезно

Принципи на медиацията

Доброволност и равнопоставеност

Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Неутралност безпристрастност

Медиаторът не проявява пристрастност и не налага решение на спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните

Поверителност

  • Разискванията във връзка със спора са поверителни.
  • Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.
  • Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за разрешаването на спора предмет на медиацията, освен с изрично съгласие на участника, който му ги е доверил.

Изключения от поверителният характер на медиацията се допускат когато:

  • Това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред.
  • Трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателства над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице.
  • Разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация е необходимо за прилагане на изпълнението на същото споразумение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *